ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

خطای چراغ قرمز و زرد هم زمان

خطای چراغ قرمز و زرد هم زمان


خطای چراغ قرمز و زرد هم زمان


شرح خطا:


اشکال در کلید حداقل فشار آب


خطای زرد چشمک زن