ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

پرشر سوئیچ فن پکیج

پرشر سوئیچ فن پکیج

پرشر سوئیچ فن پکیج

سنسوری است که از طریق مجرای باریکی به ونتوری متصل شده است.تغییرات فشار به ونتوری به پرشر اعمال میشود و در نتبجه با انجام این عمل دیافراگم داخل این پرشر به سمت قسمت مکش کشیده میشود تا پلاتین های متصل به آن وصل شوند .تغییرات فشار درمجرای خروجی فن را میتوان ازطریق دوشلنگ به پرشر فن متصل کرد یکی از شلنگ ها که به قسمت ونتوری وصل متصل شده است در پرشر فن به لوله ای که با نشان منفی علامتگذاری شده است و شلنگ دوم که به صورت مستقیم بر مجرای خروجی فن قرار دارد به لوله ای که با علامت مثبت علامت گذاری شده است متصل میشوند.

روش تست:

برای تست ایتدا آومتر را باید در حالت بیزر قرار دادو دوسر پراپ ها را به محل اتصال فیش ها متصل نمود .سپس دستگاه را روشن کرد وپس از روشن شدن فن میباست اتصال برقرار شده و صدای بیزر شنیده شود.البنه اگر پرشر دارای 3فیش باید یکی از آنها مشترک یوده و دو فبش دیگر بصورت NO/NC

اگر بخواید این تست بدون دستگاه انجام دهید ، میتوانید عمل مکش یا دهش را بصورت مصنوعی با دهان انجام دهید

در صورت مسدود شدن مجرای خروجی فشار داخل هر دوشلنگ مثبت میباشند و در نتیجه دبافراگم به حالت اول باز میگردد