ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

خطای E3 پکیج ایساتیس

خطای E3 پکیج ایساتیس

در صورت خرابی NTCمدار گرمایش خطای E3ظاهر میگردد

NTC مدار گرمایش را تعویض کنید