ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

خطایE1 پکیج ایساتیس

خطایE1 پکیج ایساتیس

در صورت پایین بودن فشار آب در داخل مدار خطای E1ظاهر میشود جهت رفع عیب موارد زیر را کنترا نمایید

خطای E1>>>فشار آب در دستگاه چک کنید

درصورت پایین بودن فشار آب در مدار گرمایش از طریق شیر پرکن فشار مدار را بین 1تا 1.5 بار تنظیم کنید .در صورتی که افت فشار چندین مرتبه تکرار گردید موارد زیر را کنترل نمایید (نشتی در مدار گرمایش وجود دارد(رادیاتور حوله خشک کن،شیررادیاتور،لوله کشی و....))