ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

خطای E7پکیجCVبوتان

خطای E7پکیجCVبوتان


خطای E7پکیجCVبوتان

شرح خطا:
وصل بودن کلید ایمنی دودکش پیش از روشن شدن فن