ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

ارورها و کدهای خطای پکیج بوتان مدل کالداونیزیا، اپتیما، پارما، بیتا، پرلا، CV و روما

ارورها و کدهای خطای پکیج بوتان مدل کالداونیزیا، اپتیما، پارما، بیتا، پرلا، CV و روما

کدهای خطای بوتان مدل کالداونیزیا و اپتیما:

چراغ سبز ثابت:

در این حالت مشعل روشن است.

چراغ سبز چشمک زن ۱ ثانیه روشن ۵ ثانیه خاموش:

دستگاه در حالت استند بای ( آماده به کار) و عدم تقاضا قرار دارد.

چراغ سبز چشمک زن ۰/۵ ثانیه روشن و ۰/۵ ثانیه خاموش:

اشکال در پرشر آب (تا ده دقیقه) و سپس چراغ قرمز ثابت میشود

اشکال در پرشر دود ( تا ده دقیقه) و سپس چراغ قرمز ثابت میگردد

در حالت زمستانه وقتی آب به دمای تعیین شده میرسد

قطع بودن ترموستات اتاقی در حالت زمستانه

چراغ سبز چشمک زن سریع:

ورود به محدوده سارا

چراغ قرمز چشمک زن:

قطع بودن ترموستات حد

چراغ قرمز ثابت:

NTC گرمایش قطع است

عدم تشکیل شعله

ترموستات دود قطع است (در پکیجهای بدون فن)

چراغ زرد چشمک زن:

حالت حد اکثر توان گرمایشی در کلید انتخاب فصل فعال شده است

چراغ زرد ثابت:

NTC مصرف قطع است