ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

خطای E2پکیج ایساتیس

خطای E2پکیج ایساتیس

در صوت ظاهر شدن خطای E2 موارد زیر را کنترل نمایید

خطای E2>>>>وجود شعله را چک کنید

در صورت وجود شعله:

1- یون تشخیص شعله و سیم های مربوطه را چک کنید در صورت خرابی حسگر یون را تعویض کنید

2-در صورت صحت موارد فوق برد را تعمیر کنید

در صورت عدم وجود شعله:

1-وجود گاز در سیستم را چک کنید

2- فشار گاز را چک کنید و شیر گاز را تست کنید در صورت سالم بودن شیر گاز شیر گاز را تنظیم کنید