ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

کد خطای قرمز چشمک زن پکیج کالدا ونیزیا

کد خطای قرمز چشمک زن پکیج کالدا ونیزیا

کد خطای قرمز چشمک زن پکیج کالدا ونیزیا

شرح :


قطعی در NTCها

خطای چراغ قرمز و زرد هم زمان

درصورت عدم توانای در رفع عیب با متخصصان ما تماس بگیرید


021-22511922-22321093-22530098-22530036