ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

جدوب خاموشی برق تهران مرداد ماه 1401

جدوب خاموشی برق تهران مرداد ماه 1401

جدول خاموشی های برق تهران مرداد ماه1401

بنا به گزارش روابط عمومی وزارت نیرو این جدول به زودی در سایت وزارت نیرو بازگذاری خواهد شد