ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

کدهای خطای بوتان مدل پرلا و پرلا پرو

کدهای خطای بوتان مدل پرلا و پرلا پرو

کد E01 :

عدم تشکیل شعله

کد E02 :

عمل کردن ترموستات حد

کد E03 :

فعال شدن پرشر دود

کد E04 :

کمبود فشار آب مدار گرمایش

کد E06 :

NTC آب گرم مصرفی قطع است

کد E07 :

NTC آب گرمایش قطع است

کد E11 :

وجود شعله قبل از فرمان برد

دما +چشمک زن :

عمل نمودن پرشر دود

عمل نمودن ترموستات دود

کافی نبودن فشار آب گرمایش

ADJ :

تنظیم الکتریکی حد اقل وحد اکثر دمای گرمایش