ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

کد خطای بوتان مدل پارما و بیتا:

کد خطای بوتان مدل پارما و بیتا:

کد خطای بوتان مدل پارما و بیتا:

چراغ سبز و قرمز ثابت:

اشکال در NTC آب مصرف

چراغ قرمز ۰/۵ ثانیه روشن ۰/۵ ثانیه خاموش:

قطع شدن ترموستات حد

پارازیت شعله

چراغ قرمز ۰/۲ ثانیه روشن ۰/۲ ثانیه خاموش:

اشکال در NTC گرمایش

چراغ سبز ۰/۵ ثانیه روشن ۰/۵ ثانیه خاموش:

قطع بودن پرشر آب

قطع بودن پرشر دود